Nejnovější obrázky

Poslední články

Ochrana osobních údajů / GDPR
čtvrtek 25. květen 2023 20:05
Ochrana osobních údajů & GDPR(z anglického názvu General Data Protection Regulation)   Dle mj. předpisu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679...
ÚKZÚZ
pondělí 7. listopad 2022 11:43
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví,...

Legislativní informace

Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy

Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

poznámka: ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy
se změnami: 5/2007 Sb., 453/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 168/2005 Sbírky zákonů na straně 8882
schváleno: 02.12.2005
účinnost od: 13.12.2005
Příloha: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb a Příloha č. 2 k vyhlášce č. 482/2005 Sb
   482/2005 Sb.

Vyhláška

ze dne 2. prosince 2005

o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

Změna: 5/2007 Sb.

Změna: 453/2008 Sb.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 12 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1 a 2 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví druhy a způsoby využití biomasy, na které se z hlediska ochrany životního prostředí vztahuje podpora podle zákona (dále jen "podpora"). Vyhláška dále stanoví parametry biomasy, podle kterých se stanovují kategorie biomasy s odlišnou podporou výroby elektřiny.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) biologicky rozložitelným materiálem - materiál podléhající biologickému anaerobnímu nebo aerobnímu rozkladu za podmínek přirozeně se vyskytujících v biosféře,

b) biologicky rozložitelnou částí vytříděného průmyslového a komunálního odpadu - oddělené, biologicky rozložitelné složky vytříděné z komunálního nebo průmyslového odpadu nebo pocházející z odděleného sběru,

c) biopalivem - palivo vyrobené z biomasy,

d) způsoby využití biomasy - jednostupňové a vícestupňové technologické procesy výroby elektřiny,

e) anaerobní fermentací - proces kontrolovaného rozkladu biomasy na bioplyn a digestát, probíhající bez přístupu vzdušného kyslíku,

f) zplynováním - termický nebo obdobný fyzikální nebo chemický proces přeměny biomasy na syntézní plyn,

g) společným spalováním - spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie, s výjimkou případů, kdy je výroba elektřiny z biomasy možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbytného množství paliva jiného, než je biomasa, a kdy veškerá elektřina vyrobená tímto způsobem se považuje za elektřinu z biomasy, za účelem výroby elektřiny, nebo za účelem společné výroby elektřiny a tepelné energie

1. v zařízeních, kde dochází k míšení neobnovitelného zdroje energie a biomasy v jednom topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou například hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen "spoluspalování"),

2. v zařízeních, kde dochází ke spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie v samostatných kotlích, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále jen "paralelní spalování"),

h) mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu a průmyslového odpadu svou charakteristikou a složením podobného komunálnímu odpadu, spočívající v kombinaci fyzikálních postupů, kterými jsou například drcení a třídění, a biologických postupů, jejímž výsledkem je oddělení některých složek odpadu, stabilizace biologicky rozložitelných složek odpadu a případně další úprava oddělených složek odpadu.

§ 3

Druhy biomasy, které jsou předmětem podpory

(1) Předmětem podpory jsou veškeré druhy biomasy, pokud dále není uvedeno jinak.

(2) Příloha č. 1 této vyhlášky stanoví zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií obsažených v § 4 odst. 2 až 4.

(3) Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví seznam invazních a expanzivních druhů vyšších rostlin, které narušují funkci ekosystémů a mohou způsobovat hospodářské škody. Tyto rostliny a rostlinná hmota z nich nejsou druhem biomasy, který je předmětem podpory. Předmětem podpory je pouze elektřina vyrobená z rostlinné hmoty vzniklé odstraněním těchto rostlin z jejich stávajících stanovišť z důvodu škodlivosti.

(4) Rašelina a dále dřevo, výrobky ze dřeva a dřevěných materiálů ošetřené konzervačními a ochrannými prostředky nebo povrchovými úpravami nebo pojivy s obsahem halogenovaných uhlovodíků nebo těžkých kovů a takto ošetřené dřevo ze stavebnictví a z demolic^1) nejsou druhy biomasy, které jsou předmětem podpory.

§ 4

Parametry biomasy, podle kterých se stanovuje odlišná podpora

(1) Parametry biomasy, podle kterých se stanovuje odlišná podpora, jsou

a) výhřevnost biomasy vztažená k její vázané vlhkosti; v případě společného spalování podle § 2 písm. g) bodu 1 činí nejnižší průměrná výhřevnost (denní průměr) 5 MJ/kg spalované biomasy, pro ostatní způsoby přímého energetického využití biomasy činí nejnižší průměrná výhřevnost (denní průměr) 7 MJ/kg spalované biomasy,

b) průměrné náklady na obstarání biomasy,

c) přínos způsobu využití daného druhu biomasy k udržitelnému rozvoji, kterým se rozumí především dopady využívání biomasy na zvýšení zaměstnanosti, snížení dopravní a emisní zátěže.

(2) Na základě parametrů uvedených v odstavci 1 se stanovují tyto kategorie biomasy s odlišnou podporou:

a) kategorie pro procesy termické přeměny zahrnující proces spalování a zplynování, a to

1. kategorie 1, která zahrnuje zejména byliny nebo dřeviny cíleně pěstované pro energetické využití a biopaliva z nich vyrobená,

2. kategorie 2, která zahrnuje zejména biomasu včetně zbytkové biomasy, kterou nelze materiálově využít,

3. kategorie 3, která zahrnuje zejména materiálově využitelnou biomasu a biopaliva z ní vyrobená,

b) kategorie pro proces anaerobní fermentace, a to

1. kategorie AF1, která zahrnuje biomasu s původem v cíleně pěstovaných energetických plodinách^2) určenou k výrobě bioplynu, pokud tato biomasa tvoří v daném kalendářním měsíci více než polovinu hmotnostního podílu v sušině vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa stanovená v příloze č. 1 k této vyhlášce, tabulce č. 2, skupině č. 2, písmena a) až g),

2. kategorie AF2, která zahrnuje veškerou jinou biomasu, než je uvedena v bodu 1.

(3) Kategorie 1, kategorie 2 a kategorie 3 se dále rozlišují podle způsobu využití biomasy na spoluspalování označované S1, S2 a S3, paralelní spalování označované P1, P2 a P3 a spalování a zplynování čisté biomasy označované O1, O2 a O3.

(4) Společné spalování bioplynu z anaerobní fermentace a neobnovitelného zdroje energie je součástí kategorie S2 nebo P2.

(5) Příloha č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 1 stanoví 5 skupin biomasy, které jsou zařazeny do společných kategorií pro procesy termické přeměny, a v tabulce č. 2 stanoví 2 skupiny biomasy, které jsou zařazeny do společných kategorií pro proces anaerobní fermentace. Druhy biomasy, které nejsou v příloze č. 1 k této vyhlášce obsaženy v žádné skupině, patří do kategorií S2, P2, O2 a AF2.

§ 5

Způsoby využití biomasy, které jsou předmětem podpory

(1) Předmětem podpory je spalování čisté biomasy, společné spalování, zplynování čisté biomasy a anaerobní fermentace v systémech, jejichž povaha umožňuje efektivní využití daného druhu biomasy na výrobu elektřiny, nebo elektřinu a tepelnou energii. Jedná se zejména o:

a) parní turbinu v procesech Carnotova cyklu, organického Rankinova cyklu a dalších podobných procesech,

b) parní stroj,

c) spalovací motor,

d) Stirlingův motor,

e) plynovou turbinu a mikroturbinu,

f) palivový článek.

(2) Spalování odpadu obsahujícího biomasu v zařízeních určených k nakládání s odpady není způsobem využití biomasy, který je předmětem podpory.

(3) Předmětem podpory jsou pouze způsoby využití biomasy splňující požadavky stanovené zvláštními právními předpisy^4).

§ 6

Přechodné ustanovení

Biomasa, která byla předmětem podpory podle dosavadních právních předpisů, se považuje po dobu 1 roku od nabytí účinnosti této vyhlášky za biomasu, která je předmětem podpory i v případě, že není uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky. Toto ustanovení se vztahuje pouze na biomasu, z níž se vyrábí elektřina v zařízeních uvedených do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky, za podmínky splnění požadavku uvedeného v § 5 odst. 3.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha 1

Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií Tabulka č. 1: Procesy termické přeměny

----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Kategorie ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Spoluspalování Spalování (S), paralelní a zplynování spalování (P) čisté biomasy (O) ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Skupina Popis druhu biomasy ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ a) cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, které jsou primárně určeny k 1 energetickému využití a neprošly technologickou úpravou, S1,P1 O1 b) cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž hmota je zcela využita k energetickým účelům a biopaliva z nich vyrobená ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 2 a) sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice na zrno a biopaliva z ní vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování, b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, a biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování, c) ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin včetně sena, použité jako biopalivo, jejich vedlejší a zbytkové produkty, biopaliva z nich vyrobená, d) rostliny uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, a biopaliva z nich vyrobená, e) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, S2,P2 O2 konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování a dále biopaliva z ní vyrobená, f) travní hmota z údržby trvalých travních porostů a z biomasy z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby tratí, vodotečí, ochranných pásem apod., kromě dřeva, v případě přímého termického využití pouze biopaliva z ní vyrobená, g) zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7cm, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové

produkty jejího zpracování, hroubí do délky 1 metru, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování, biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod., biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování, h) použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly, při splnění ostatních požadavků, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování, i) zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy, vyjma kůry, biopaliva z této zbytkové dřevní hmoty vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jejího zpracování, j) kompost nevyhovující jakosti nebo určený k energetickému využití a tvarované nebo jiné biopalivo z něj vyrobené, vyplozené substráty z pěstování hub v podobě energetického kompostu, k) biopaliva vyrobená z kalů z čistíren odpadních vod, vzniklých v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles, l) výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výmětová vlákna a biopaliva z nich vyrobená, m) druhotně nevyužitelný papír a lepenka a biopaliva z nich vyrobená, n) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna a biopaliva z nich vyrobená, o) vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění a biopaliva z nich vyrobená p) deinkingové kaly q) zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu a biopaliva z nich vyrobená ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 3 a) piliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, b) hobliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, c) bílá a hnědá štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva, d) odřezky a dřevo určené pro materiálové využití, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, e) materiál vznikající při pilařském zpracování dřeva, tj. zejména krajiny, odřezy, řezivo, biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jeho zpracování, f) palivové dřevo, g) sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo a biopaliva z nich vyrobená S3,P3 O3 ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 4 a) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování, b) zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší produkty z rostlin a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování, c) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^5) a palivo vyrobené výlučně z rostlinných olejů nebo živočišných tuků, d) alkoholy vyráběné z biomasy, e) ostatní kapalná biopaliva, f) kůra, S3,P3 O2 ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 5 a) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, b) biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko-biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod - O3 ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Tabulka č. 2: Proces anaerobní fermentace

------------------------------------------------------------------------- ----------------- Kategorie

Anaerobní Skupina Popis druhu biomasy fermentace (AF) ------------------------------------------------------------------------- ----------------- cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v AF1 1 zemědělské výrobě, které jsou primárně určeny k energetickému využití a neprošly technologickou úpravou ------------------------------------------------------------------------- ----------------- a) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování, b) ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin, jejich vedlejší a zbytkové produkty ze zemědělských a potravinářských výrob, které prošly technologickou úpravou, včetně ostatní zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, pícnin, c) rostliny uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, travní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně, výpalky z lihovarů vyrábějících kvasný líh pro potravinářské účely a z pěstitelských pálenic, zemědělské meziprodukty z živočišné výroby vznikající při chovu hospodářských zvířat, včetně tuhých a kapalných exkrementů s původem z živočišné výroby - kejda, hnůj, mrva, močůvka, hnojůvka, separovaná kejda, trus, nedožerky, g) nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje, h) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby jedlých olejů, kakaa, kávy, droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, i) nestabilizované kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v 2 aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod AF2 nebo při biologickém procesu čištění výlučně z čistíren vybavených pouze aerobním stupněm čištění, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles, j) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^5), k) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky, l) alkoholy vyráběné z biomasy, m) zbytkové produkty z destilace kvasného lihu n) zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^5), nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství, mléka, mleziva, hnoje a obsahu trávicího traktu z něj vyjmutého, vše kategorie 3, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^5), v případě těchto materiálů kategorie 2 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^5), tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány, o) masokostní moučka pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^5), p) kafilerní tuk pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^5), q) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, r) biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko- biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod ------------------------------------------------------------------------- -----------------

Poznámky k tabulce č. 1:

I. Sloupec pro procesy termické přeměny obsahuje kategorie biomasy pro její využití přímým spalováním, včetně společného spalování, a zplynováním za účelem výroby elektřiny.

II. Jednotlivé druhy biomasy jsou systematicky zařazeny do 5 skupin následujícím způsobem:

skupina 1 zahrnuje pouze cíleně pěstovanou energetickou biomasu,

skupina 2 zahrnuje biomasu nezařazenou do skupiny 1, 3 nebo 4 a současně využitelnou pro procesy termické přeměny; jedná se o orientační výčet druhů biomasy,

skupina 3 zahrnuje materiálově využitelnou, jednoznačně určitelnou biomasu, zejména piliny a tzv. bílou a hnědou štěpku,

skupina 4 zahrnuje biomasu, kterou je možné využít pomocí procesů termické přeměny, ale s rozlišením zařazení do kategorií dle druhu termické přeměny,

skupina 5 zahrnuje biomasu využitelnou v procesu zplynování se zařazením do kategorie O3.

Poznámky k tabulce č. 2:

I. Sloupec pro proces anaerobní fermentace obsahuje kategorie biomasy pro využití prostřednictvím vývinu bioplynu pro následné energetické využití.

II. Jednotlivé druhy biomasy jsou systematicky zařazeny do 2 skupin následujícím způsobem:

skupina 1 zahrnuje pouze cíleně pěstované plodiny a jejich části s původem v zemědělské výrobě, které jsou určeny k energetickým účelům.

skupina 2

písmena a) až g) zahrnuje biomasu s původem v zemědělství nebo v bezprostředně navazujícím zpracovatelském průmyslu,

písmena h) až r) zahrnuje veškerou ostatní biomasu vhodnou pro zpracování pomocí anaerobní fermentace s tvorbou bioplynu.

Biomasa uvedená ve skupině 1 je zařazena do kategorie AF1 v případě, že zahrnuje pouze energetické plodiny a také v případě, že energetické plodiny a jejich části tvoří v daném kalendářním měsíci více než polovinu hmotnostního podílu v sušině vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa stanovená v skupině č. 2, písmena a) až g). Všechna ostatní biomasa včetně jejich směsí je zařazena do kategorie AF2.

Příloha 2

Seznam invazních a expanzivních druhů vyšších rostlin, které narušují funkci ekosystémů a mohou způsobovat hospodářské škody. ------------------------------------------------------------------------------------------ Latinský název Český název ------------------------------------------------------------------------------------------ Acer negundo L.* javor jasnolistý ------------------------------------------------------------------------------------------ Ailanthus altissima (Mill.) Single* pajasan žlaznatý ------------------------------------------------------------------------------------------ Amaranthus sp. div. (s výjimkou druhů rod laskavec (s výjimkou druhů pěstovaných pěstovaných pro potravinářské účely) pro potravinářské účely) ------------------------------------------------------------------------------------------ Amorpha fruticosa L. netvařec křovitý ------------------------------------------------------------------------------------------ Aster sp. div. (severoamerické druhy)*) hvězdnice (severoamerické druhy) ------------------------------------------------------------------------------------------ Bunias orientalis L. rukevník východní ------------------------------------------------------------------------------------------ Calamagrosits arundinacea L. třtina rákosovitá ------------------------------------------------------------------------------------------ Calamagrostis epigeos třtina křovištní ------------------------------------------------------------------------------------------ Fraxinus pennsylvanica Marshall jasan pensylvánský ------------------------------------------------------------------------------------------ Helianthus tuberosus L.* slunečnice topinambur ------------------------------------------------------------------------------------------ Heracleum montegazzianum Sommier bolševník velkolepý et Levier* ------------------------------------------------------------------------------------------ Impatiens glandulifera Royle* netýkavka žlaznatá ------------------------------------------------------------------------------------------ Inula helenium oman pravý ------------------------------------------------------------------------------------------ Lupinus polyphyllus Lindl. lupina mnoholistá ------------------------------------------------------------------------------------------ Lycium barbarum L.* kustovnice cizí ------------------------------------------------------------------------------------------ Oenothera sp. div. (geograficky pupalka (geograficky nepůvodní druhy) nepůvodní druhy) ------------------------------------------------------------------------------------------ Pinus strobus L.* borovice vejmutovka ------------------------------------------------------------------------------------------ Quercus rubra L. dub červený ------------------------------------------------------------------------------------------ Reynoutria japonica Houtt.* křídlatka japonská ------------------------------------------------------------------------------------------ Reynoutria sachalinensis (Friedr. křídlatka sachalinská Schmidt) Nakai * ------------------------------------------------------------------------------------------ Reynoutria x bohemica Chrtek křídlatka česká et Chrtková* ------------------------------------------------------------------------------------------ Rhus hirta (L.) Sudw. škumpa orobincová ------------------------------------------------------------------------------------------ Robinia pseudoacacia L.* trnovník akát ------------------------------------------------------------------------------------------ Rudbeckia laciniata L. třapatka dřípatá ------------------------------------------------------------------------------------------ Solidago canadensis L.* zlatobýl kanadský ------------------------------------------------------------------------------------------ Silodago gigantea Ait.* zlatobýl obrovský ------------------------------------------------------------------------------------------ Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch janovec metlatý ------------------------------------------------------------------------------------------ Telekia speciosa (Schreber) Baumg. kolotočník ozdobný ------------------------------------------------------------------------------------------ Tanacetum vulgare L. vratič obecný ------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka k tabulce:

Druhy označené hvězdičkou jsou předmětem monitoringu rostlinolékařské správy a vyhodnocování rizika podle § 10 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., a jsou uvedeny jako invazní škodlivé organismy v příloze č. 8 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

1) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.

2) Čl. 88 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a určité režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001.

3) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

4) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb
Copyright © 2024 Antonín Dočekal - Japonský topol.cz. Všechna práva vyhrazena. All Rights Reserved.

Terra Felicitae